Thông tin về sản phẩm

  Tên SP Gi??ng s?t ki?u g? - GS05
  DT 04
  Thương hiệu
  Lượt xem 5184
  Giá nêm yết 2.680.000 Vnđ
  Giảm còn chỉ 1.700.000 Vnđ

Giới thiệu sản phẩm

 

 

 

NHU C?U HI?N T?I C?A B?N LÀ GÌ?

  S? h?u s?n ph?m GI??NG S?T ?

  V?i giá h?p d?n nh?t, SP ph?i ??m b?o m?i nh?t!

  Giao hàng ??n ?úng n?i b?n yêu c?u, ?úng th?i gian mong mu?n!

 ???c l?p ??t hoàn ch?nh theo yêu c?u c?a b?n.

 Ch? tr? ti?n khi ?ã nh?n s?n ph?m.

T?t c? nh?ng ?i?u mong mu?n ? trên c?a b?n s? tr? thành hi?n th?c khi ch? c?n nh?c máy g?i ho?c ?? l?i l?i nh?n cho chúng tôi. N?I TH?T ??I THÀNH s? làm h?t ph?n vi?c còn l?i. Chúng tôi hi?u r?ng ?? s? h?u m?t s?n ph?m nh? mong mu?n c?a mình, các b?n th??ng ph?i m?t r?t nhi?u th?i gian, công s?c, ti?n b?c, s?c kh?e và c? nh?ng r?i ro cho nó vì th? chúng tôi mu?n dành t?ng b?n nhi?u th?i gian nh?t ?? t?p trung cho công vi?c, cho nh?ng ng??i th??ng yêu trong gia ?ình, ??ng th?i c?ng giúp b?n ti?t ki?m nh?t v? tài chính khi s? h?u s?n ph?m nh? mong mu?n v?i d?ch v? v??t c? s? mong ??i. Không nh?ng v?y, ch? khi ??n v?i chúng tôi b?n s? không còn ph?i lo s? nh?ng hi?m nguy luôn rình r?p khi ph?i tham gia giao thông trong thành ph? ?ông ngh?t và ô nhi?m ?? tìm mua s?n ph?m theo cách nh? ngày x?a n?a. N?I TH?T ??I THÀNH  không ng?ng n? l?c, ph?n ??u ?? mang t?i nh?ng gi?i pháp tuy?t v?i nh?t, t?i ?u nh?t, ti?t ki?m nh?t cho quý v?! 

CH??NG TRÌNH KHUY?N M?I:

 

N?u nh? tr??c ?ây, khi l?a ch?n gi??ng chúng ta th??ng l?a ch?n nh?ng M?U GI??NG ???c làm t? các ch?t li?u truy?n th?ng nh?, g?, mây, tre,…tuy nhiên, hi?n nay thì khác, khi n?n công ngh? rèn s?t phát tri?n cùng v?i ?ó là s? ??i c?a hàng lo?t các m?u gi??ng ???c làm t? s?t thì XU H??NG L?A CH?N GI??NG S?T t? phía khách hàng c?ng ???c ?u tiên nhi?u h?n.

– Chi?c gi??ng s?t t?o c?m giác s?ch s?, gi??ng s?t d? lau chùi, làm v? sinh.

– S? d?ng gi??ng s?t s? giúp ng??i tiêu dùng d? dàng h?n ? khâu v?n chuy?n. B?i vi?c tháo l?p gi??ng s?t r?t ??n gi?n. Bên c?nh ?ó m?u gi??ng s?t th??ng nh? nên vi?c di chuy?n t? v? trí này t?i v? trí khác trong không gian ngôi nhà c?a b?n c?ng ???c xem là m?t ?u ?i?m.

– Giá thành phù h?p, v?i chi?c gi??ng s?t 1m6 ch? có 1.789 .000chúng ta có th? n?m ???c t? 2 ??n 3 ng??i.

Thông s? s?n ph?m :

Chi?u r?ng 1m6
Chi?u dài 2m
Chi?u cao t? m?t ??t t?i v?t 40cm
S?t tr? ??ng 1.4mm
S?t tr? v?t 1.4mm
Ch?t li?u s?t s?n t?nh ?i?n
Màu s?c  NÂU ?EN

B?O HÀNH 2 N?M

 

KÍCH TH??C GIÁ CÔNG TY GIÁ Gi?M
1MX2M 2.220.000 1.390.000
1M2X2M 2.370.000 1.490.000
1M4X2M 2.460.000 1.590.000
1M6X2M 2.680.000 1.700.000
1M8X2M 2.880.000 1.900.000

 

 

29 30

13271493_706692726138216_1292219168_o

Sản phẩm cùng loại

giuong satgiuong sat gia re giường sắt tại tphcm

 giuong sat gia re giuong sat giuong sat 2 tang giuong sat 3 tang giường sắt tại tphcm

sua chua bien tangiuong tang homestaygiuong tang homestay